Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

RECENZJA NAUKOWA I ZASADY KWALIFIKOWANIA PUBLIKACJI DO WYDANIA

Wydawnictwo w swej działalności dopuszcza dwie ścieżki edycji tekstów naukowych: 

– realizowane na zlecenie lub przy udziale finansowym w projekcie szkoły wyższej lub innego typu placówki naukowej;
– publikacje własne. 

W publikacjach pierwszego typu zasadnicze działania w kwestii oceny merytorycznej dzieła przejmuje na siebie zlecająca jednostka naukowa (chyba że umowa stanowi inaczej o udziale stron w realizacji projektu), która jednak udostępnia jej wyniki (treść recenzji) wydawnictwu. Współudział w projekcie zleceniodawcy nie zwalnia wydawcy z odpowiedzialności prawnej i etycznej wynikającej z edycji monografii. 

Wszystkie publikacje wydawane w Oficynie Wydawniczej ATUT, po zgłoszeniu do planu wydawniczego, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji przez redaktora inicjującego, kierowane są do recenzji naukowej (chyba że jest to publikacja zlecona po recenzji naukowej), której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora i jasnej sugestii dla wydawnictwa, czy praca powinna zostać opublikowana. Następnie zespół wydawnictwa (kolegium wydawnicze), kierując się swoją najlepszą wiedzą i dostępnymi zasobami, podejmuje decyzję o sposobie i terminie wydania, nakładzie wersji drukowanej i możliwych sposobach upowszechniania treści publikacji, w szczególności o skierowaniu jej do odpowiednich baz zasobów naukowych (otwartych bądź czasowo zamkniętych) lub baz indeksacyjnych. 

Przekazanie materiału autorskiego, opracowanego zgodnie z zasadami przyjętymi w wydawnictwie, do realizacji produkcji wydawniczej kończy etap kwalifikowania publikacji do wydania i rozpoczyna fazę produkcji.

 

Wybór recenzenta, oświadczenie o braku konfliktu interesów 

Praca zgłoszona przez Autora kierowana jest do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, wydawnictwo może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów (nie mniejszej niż czteroosobowa) wskazanych przez Autora publikacji we wniosku o wydanie publikacji. 

Przed przystąpieniem do oceny materiału autorskiego recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności: 

·    bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
·    relacji podległości zawodowej z Autorem,
·    bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem. 

 

Sposób opracowywania recenzji 

1.    Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu.
2.    W recenzji należy zwrócić uwagę przede wszystkim na: poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji.
3.    Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.
4.    Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
5.    Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją. 

 

Warunkowe przyjęcie utworu do wydania 

Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej na piśmie i przygotowuje poprawioną wersję utworu. Ustawowy czas potrzebny na przyjęcie przez wydawnictwo publikacji do wydania zostaje przedłużony o czas potrzebny na opracowanie poprawionej wersji i ponowne zrecenzowanie.
Wszelkie kontakty między Autorem a recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem wydawnictwa. 

 

Odmowa przyjęcia utworu do wydania 

Wydawnictwo ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję.

Powrót

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.