Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Filozofia

 • Andrzej Falkiewicz

  Jeden i liczba mnoga


  O materializmie historycznym i metafizyce unitarnej Leszka Nowaka

  Falkiewicz ujmuje nie-Marksowski materializm historyczny Nowaka w czasie jego największej intensywności, metafizykę unitarną zaś wyprzedza i kształtuje podług własnych przeczuć.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mariusz Turowski

  Hobbes Studies Revisited. The Strauss-Macpherson Debate / EBOOK


  (The) book highlighting importance of the Strauss-Macpherson’s approach to Hobbes Studies (…) is a very successful attempt.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Helmut Hofbauer

  Bezugspunkt Gesellschaft. Über die Geselligkeit und Ungeselligkeit der Menschen


  Rozprawa filozoficzna poświęcona problematyce postrzegania jednostki poprzez jej obecność w społeczeństwie. Autor analizuje postawy jednostki odbierane przez innych uczestników danej zbiorowości jako przejawy towarzyskości bądź jej braku.

  Cena: 15.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Roman Tuziak

  Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Logika parakonsystentna, czyli logika pozwalająca efektywnie wnioskować ze sprzecznych zbiorów przesłanek, jest dzisiaj mocno rozwiniętą gałęzią nauki. Przy wyraźnej nadprodukcji prac wybitnie technicznych na jej temat brakuje spojrzenia z dystansu, ujęcia będącego twórczą syntezą. Książka Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej jest próbą takiej syntezy: z jednej strony powraca do źródeł zagadnienia, z drugiej – poszukuje odpowiedzi na pytanie o kierunki dalszych badań.

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ryszard Różanowski (redakcja)

  Czy /Jak sztuka przeżyła swoją śmierć?


  Prezentowany tom zrodził się z dyskusji nad sytuacją sztuki współczesnej i towarzyszącej jej refleksji teoretycznej zainicjowanych i prowadzonych w latach 2008-2010 w Międzywydziałowym Kole Naukowym Estetyków działającym na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Daria Murlikiewicz

  Filozofia Słowa-Logosu w poezji Tadeusza Różewicza


  Tadeusza Różewicza postrzega się jako twórcę, o którym powiedziano już wszystko lub prawie wszystko. Autorka przekonana o tym, że poeta ten nie ufa czytelnikom-wyznawcom, postanowiła podążyć własną ścieżką. Książka ta jest próbą – być może ryzykowną – przeczytania poezji Różewicza nieco inaczej.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Helmut Hofbauer

  Einladung zur Odyssee


  Eine erkenntnistheoretische Reflexion über „epische Seite der Wahrheit“

  Studium filozoficzne; autor polemizuje z różnymi teoriami „prawdy” i „poznania”, od Kartezjusza do Niklasa Luhmanna.

  Cena: 35.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Pezdek

  Elementy ujęć systemowych w twórczości Henryka Bergsona


  Autor pracy stara się pokazać nowatorstwo i oryginalność ujęć systemowych występujących w twórczości Bergsona. Przedstawia także ich istotny wpływ na rozumienie filozofii autora Ewolucji twórczej. Myślenie systemowe ujmuje bowiem tę filozofię jako dynamiczną, ustrukturowaną, zintegrowaną, zhierarchizowaną całość.

  Cena: 14.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Damian Leszczyński (redakcja)

  Ewolucja. Filozofia. Religia


  Darwinowska teoria ewolucji wciąż budzi gorące spory, nie tylko naukowe, ale również filozoficzne i światopoglądowe.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Włodzimierz Herman

  Filozof na scenie czyli moja przygoda teatralna z Kierkegaardem


  Wrocławska nostalgia

  Wstęp: Jacek Aleksander Prokopski
  Posłowie: Janusz Degler

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Karol Bal, Jadwiga Wilk (redakcja)

  Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w Zbliżeniach Polska-Niemcy. Annaeherungen Polen-Deutschland


  [...] teksty, publikowane tu z niewielkimi poprawkami, tworzą swoistą mozaikę, która podzielona została na trzy części. W pierwszej, w sposób bezpośredni, dochodzi do głosu sam Hans-Georg Gadamer. Część druga — to szkic drogi życiowej myśliciela autorstwa Jadwigi Wilk.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Helmut Hofbauer

  Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet. Eine (Her-)Ausführung aus der Interkulturellen Kommunikation


  Polemiczny wywód na temat miejsca przedmiotu ‚komunikacja interkulturowa’ w nauczaniu akademickim. Autor stawia pytanie o przyczyny rozbieżności między teorią a praktycznym zastosowaniem wybranych uogólnień stanowiących wynik dyskursu interkulturowego prowadzonego przez przedstawicieli wszystkich nauk społecznych.

  Cena: 13.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Tomkowska i Janusz Jaskóła (redakcja)

  Jedno i Jedno-Wiele. Podstawowe problemy ontologiczne


  Zbiór artykułów, który jest monograficznym szkicem problemu bytu. Autorzy badają Jedno oraz Jedno-Wiele jako zasady stanowiące byt oraz jako zasady jego poznawania. Badania mają wymiar ontologiczny, ale rozważane są również kwestie epistemologiczne.

  Cena: 15.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Radosław Kuliniak

  Johann Heinrich Lambert und Kants Reform der Metaphysik / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Opracowanie jest próbą przedstawienia podjętych wspólnie przez Immanuela Kanta i Johanna Heinricha Lamberta w latach 1765–1777 prac nad reformą metafizyki.

  Cena: 18.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ryszard Stemplowski

  Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX i XXI w.


  Przedmiotem rozważań jest polityczno-filozoficzna treść koncepcji integracji państw. Autor skupia się na wyjaśnieniu projektowanych norm w powiązaniu z ich źródłami.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Moses Mendelssohn

  Do przyjaciół Lessinga


  wraz z „Przedmową” Johanna Jacoba Engela oraz „Aneksem” zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna

  Przekład i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

  Pierwszy raz rozprawa Mendelssohna ukazała się w języku polskim w krakowskim wydawnictwie „Aureus” w 2006 roku. Tamten przekład publikujemy teraz ponownie, dołączając go do powstającej polskiej edycji Pism wybranych Mendelssohna.

  Cena: 26.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewa Kębłowska-Ławniczak

  From Concept-City to City Experience. A Study in Urban Drama


  Książka proponuje dynamiczne spojrzenie na kategorię miejskości w kulturze europejskiej, ukazując dyskursywne przemiany postrzegania tej kategorii, począwszy od Platońskiej wizji racjonalnego miasta-państwa, poprzez obraz przestrzeni miejskiej jako przestrzeni politycznej kontroli i nadzoru, po miasto rozumiane jako przestrzeń ponowoczesnego doświadczenia zagubienia i niepewności, jako przestrzeń dezintegracji zarówno miasta, jak i tożsamości pomieszkujących w nim ludzi.

  Cena: 25.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Małyszek

  Historyjka o Jungu i Filemonie


  Książka jest owocem wykładów i seminariów, które Tomasz Małyszek prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2000-2004. Czytelnik znajdzie w niej m.in. teksty „O reinkarnacji sztuki”, „O Nietzschem i Jungu”, „O estetyce mitu”.

  Cena: 13.00 PLN

  21.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Kuligowski

  Humanistyka jako hermeneutyka


  Książka jest próbą wielokrotnego przeformułowania pytania o to, czym jest humanistyka i czym jest hermeneutyka, pytania o relację bądź relacyjność, o „sieciowość” tradycji, w obrębie której przeplatają się ze sobą – a czasem zamieniają miejscami – obszary problemowe czy „kulturowe”, których kształtem w języku są wyrazy „humanistyka” i „hermeneutyka”.

  Cena: 12.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Luty

  John Cage. Filozofia muzycznego przypadku


  Pierwsza w literaturze filozoficznej monografia na temat Johna Cage’a (1912-1992), amerykańskiego kompozytora, filozofa, poety, teoretyka muzyki, artysty, jednego z liderów powojennej awangardy. 

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Michał Głowala

  Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego


  Czym są własności dyspozycyjne i możności rzeczy, takie jak palność, rozpuszczalność, zdolność rozpuszczania pewnych substancji bądź ładunek elektryczny? Jaki jest status tych własności wtedy, gdy nie realizuje się to, do czego są one dyspozycjami i zdolnościami?

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Paweł Kuligowski

  Podróż do wnętrza Ziemi. Eseje gnostyckie i cyfrowe


  "Okazało się, że świat nie ma żadnej semantyki. Nie można w nim czytać jak w otwartej księdze. Nie jest alegorią, gdyż wskazuje ostatecznie jedynie sam na siebie. Morze ucichło, gwiazdy przygasły. Nowocześni gnostycy, zamiast uciekać poza świat, przemienili ów świat w cel swojej przyszłej ucieczki".

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dawid Szkoła

  Pomiędzy filozofią a stylem życia. Egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia ‘56


  Autor w książce skupia się na wieloznaczności terminu „egzystencjalizm” oraz bada niespokojne granice literatury i filozofii, ich wzajemne przenikanie się i oddziaływanie.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Moses Mendelssohn

  Rozprawa konkursowa Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku


  O oczywistości w naukach metafizycznych

  Przekład, wprowadzenie i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

  Wznowienie wydanego w 1999 roku przekładu dzieła Mosesa Mendelssohna. Tekst został przejrzany, poprawiony i uzupełniony obszernym wprowadzeniem.

  Cena: 26.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna

  Spory wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795–1918. Część pierwsza


  Polemiki wokół dawnych polskich przekładów Kantowskich Prolegomenów do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka

  Niniejsza publikacja otwiera serię czterech rozpraw historyczno-filozoficznych poświęconych polemikom wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795–1918.

  Cena: 26.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne


  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury.

  Cena: 28.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Łukasz Musiał

  Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości


  Pionierska na gruncie polskim próba odczytania twórczości Franza Kafki w kontekście dwudziestowiecznych debat filozoficznych jako opisu dotykającej nowoczesnego człowieka utraty bezpośredniego stosunku do rzeczywistości oraz – ewentualnie – recepty na jego odzyskanie.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Artur Pacewicz (redakcja)

  Kolokwia Platońskie. ΓOPΓIAΣ


  Kolejny tom z cyklu Kolokwia Platońskie poświęcony jest dialogowi Gorgiasz. Współczesne badania nad Gorgiaszem starają się objąć jak największy obszar problemowy. Książka została podzielona na trzy zasadnicze części – pierwsza grupa artykułów to rozważania wstępne, druga rozpatruje treść Gorgiasza w aspekcie etycznym, trzecia poświęcona jest rozważaniom epistemologiczno-retorycznym.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Jean Wahl

  Krótka historia egzystencjalizmu


  Wprowadzenie do egzystencjalizmu pióra wybitnego znawcy tego zagadnienia, znanego francuskiego filozofa i historyka filozofii.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Adam Sobota (redakcja)

  Estetyka i racjonalność fotografii / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zamieszczone w książce teksty są efektem sympozjum zorganizowanego przez Instytut Filozofii oraz Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 8-9 września 2001 r.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Roman Konik (redakcja)

  Matematyka. Filozofia. Sztuka


  Filozofia, matematyka i sztuka to dziedziny tylko pozornie odległe od siebie. Historia idei ukazuje nie tylko ich wspólne źródła, ale też trwające od wieków wzajemne inspiracje.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Wacław Mejbaum

  Materializm subiektywny Zarys epistemologii marksistowskiej


  Autor uważa, że choć myśl marksistowska pozostaje od lat w stadium głębokiego kryzysu, to jednak bez względu na to, jakie miejsce zajmuje marksizm w kulturze filozoficznej końca dwudziestego stulecia, i bez względu na to, jakie miejsce zajmie w następnych latach, tradycja marksistowska – zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie tego słowa – stanowić będzie jeden z istotnych punktów odniesienia w pracy filozoficznej przyszłych pokoleń. Marksizm, być może, ulegnie przezwyciężeniu, w żadnym wszak razie nie będzie zapomniany.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Tadeusz Gadacz (redakcja)

  Historia et philosophia. Ante et post Hegelium. Festschrift für Prof. Dr. Karol Bal zum 70. Geburtstag / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Księga pamiątkowa dla znanego historyka filozofii prof. Karola Bala. Zawiera szkice i artykuły dotyczące twórczości Hegla, Tschirnhausa, Spinozy, Kanta, Jaspersa i in.

  Cena: 22.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Teresa Grabińska, Mirosław Zabierowski

  Etyka gospodarowania. Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest obszernym rozwinięciem studium Aksjologiczny krąg Solidarności.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Martine Lani-Bayle, Aneta Słowik

  Formation de l’événement, événements en formation... Regards croisés / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka przedstawia refleksyjną analizę badań biograficznych prowadzonych przez międzynarodowy zespół w Japonii, Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Francji, Maroku, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej.

  Cena: 13.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Kuligowski

  Przyszłość jest katastrofą. Szkice z filozofii kultury / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tytułowa przyszłość nie jest końcem wszystkiego, tylko częścią naturalnego i kulturowego porządku: punktem przecięcia struktury dziejów i struktury kosmosu. Nie chodzi o niemożliwą prognozę, tylko o wstępny namysł, w którym jest miejsce zarówno na obawy, jak i nadzieje. Zebrane w książce szkice (poświęcone ciszy, milczeniu, kulturze i Bogu) są próbą przyjrzenia się nie wprost tajemniczości tego, co zawsze nadchodzi i nigdy nie jest. Przyszłość jest w końcu nie tylko katastrofą. Jest również początkiem: prawdziwością tego, co nieznane.

  Cena: 8.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Kuligowski

  Przyszłość jest katastrofą. Szkice z filozofii kultury


  Tytułowa przyszłość nie jest końcem wszystkiego, tylko częścią naturalnego i kulturowego porządku: punktem przecięcia struktury dziejów i struktury kosmosu.

  Cena: 16.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jarosław Barański

  Platon i galerie zapomnienia. Szkice do estetyki niepamięci / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autor ukazuje pewne paradoksalne zjawiska kultury współczesnej i próbuje dociec, jakie są ich przyczyny.

  Cena: 10.00 PLN

  17.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Kuligowski

  Zagadka rozpadu kosmosu. Eseje o Bogu, śmierci, barokowej poezji oraz filologii


  "Czytelnikom i autorom chodzi o Mądrość. To słowo bardzo piękne, lecz nie mniej przez to niebezpieczne. Hybrydowe, proteuszowe, niewątpliwie samosprzeczne. Ukorzenione w transcendencji, do której nie daje się przecież sprowadzić. Słowo-drzewo, słowo-labirynt, słowo-kosmos".

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Małyszek, Jacek Rzeszotnik (redakcja)

  Ikonen und Impressionen


  Wybór rozpraw i szkiców z estetyki literatury i mediów. Tematy: problematyka przestrzeni w literaturze polskiej przełomu XX i XXI w.; opowiadania Judith Hermann; literatura grozy; problemy przekładu artystycznego; Nietzsche; powieść Klausa Manna „Mefisto”; estetyka filmu niemego.

  Cena: 10.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bartosz Jastrzębski

  Teologia jako pieśń tęsknoty i milczenia


  Książka Bartosza Jastrzębskiego traktuje o tym sekretnym i dziwnym pograniczu, na którym rozumowe, spekulatywne rozważania dotyczące Boga i spraw Boskich są zmuszone zatrzymać się przed tajemnicą Nieskończonego i Wiekuistego.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bartosz Jastrzębski

  Dies irae. Szkice nienowoczesne


  Szkice składające się na książkę stanowią (zgodnie z podtytułem) próbę spojrzenia na współczesne problemy, takie jak zanik pewnych cnót (rycerskości, honoru, męstwa), wzmagające się zjawisko samotności, pandemia czy atrofia przeżywania Boga – z perspektywy nienowoczesnej właśnie.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hanna Mamzer, Piotr Białas

  Jedno zdrowie. Ludzie i inne gatunki


  Pandemiczna rzeczywistość wymknęła się analizom dotyczącym eksploatacji gatunków nie-ludzkich, a przecież rozprzestrzenienie się COVID-19, tak jak wielu innych zoonoz, jest bezpośrednim skutkiem tego, jak ludzie globalnie kreują relacje z gatunkami pozaludzkimi.

  Cena: 55.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.