Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Nauki społeczne i prawne

 • Hanna Mamzer

  Opieka nad zwierzętami: wyzwania etyczne i społeczne / EBOOK


  Los zwierząt nie-ludzkich na tej planecie zależy od nas, ludzi. Tylko my możemy o ten los zadbać – swoimi codziennymi działaniami, wyborami.

  Cena: 24.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt


  Zbiór tekstów poświęconych kulturowemu zróżnicowaniu ludzkich praktyk wobec innych gatunków zwierząt. 

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt / EBOOK


  Zbiór tekstów poświęconych kulturowemu zróżnicowaniu ludzkich praktyk wobec innych gatunków zwierząt. 

  Cena: 32.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Andrzej Ładyżyński

  Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej


  Autor książki, zdając sobie sprawę z ważności wspólnoty rodzinnej, ukazuje jej fundamenty, genezę i przejawy aktualnego funkcjonowania. Jako swą optykę obiera ujęcie rodziny jako związku osób w procesie dynamicznego rozwoju oraz zaprezentowanie jej w różnych kontekstach. Podejmuje również próbę ukazania tej zasadniczej grupy społecznej w układzie rozwojowym.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Martyna Pryszmont

  Metodologia jako sztuka wyjścia


  Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem

  Metodologia badań, sztuka i macierzyństwo stanowią trzy obszary rozważań w niniejszej publikacji.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Mironiuk

  Dziwoląg, superbohater, zwyklak.


  Filmowe obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową w perspektywie pedagogiki kultury popularnej

  W książce omówiony został obraz osób z niepełnosprawnością ruchową w fil­mach fabularnych. 

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dorota Drałus

  Kondycja kosmopolityczna. Poza wspólnotę i społeczeństwo otwarte


  Przedmiotem niniejszej rozprawy są wybrane doktryny filozoficzno-polityczne określane łącznym mianem nowego kosmopolityzmu.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Magdalena Maziarz

  Zaangażowani w rzeczywistość. Szkolna edukacja medialna w Niemczech i Polsce


  Autorka w swojej książce stawia pytanie, czy szkoła (miejsce – przestrzeń) jest w stanie pomagać ludziom angażować się w rzeczywistość. Angażować się, czyli świadomie uczestniczyć w życiu społeczeństwa, odpowiadać na wyzwania świata, nabywać kompetencje niezbędne do podejmowania działań (np. kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe).

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Dobre dla zwierząt. Pozytywne przemiany w relacjach ludzko-nie-ludzkich / EBOOK


  Książka jest próbą usytuowania kwestii relacji człowiek-zwierzę w kontekście zmian, często zmian systemowych, zachodzących we współczenym świecie, które są wynikiem ludzkiego zaangażowania w poprawę sytuacji zwierząt na świecie.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Dawid Szkoła

  Pomiędzy filozofią a stylem życia. Egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia ‘56


  Autor w książce skupia się na wieloznaczności terminu „egzystencjalizm” oraz bada niespokojne granice literatury i filozofii, ich wzajemne przenikanie się i oddziaływanie.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Uściński

  „Nauczyciel przedwojenny”. Narodziny i rozkwit mitu


  Autor w swojej książce przedstawił proces powstawania mitu nauczyciela przedwojennego na przykładzie przede wszystkim zbiorowości nauczycieli wrocławskich szkół średnich ogólnokształcących w latach 1945–1949. 

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bogusław Węgliński, Krzysztof Natalli

  Rozwój regionalnych portów lotniczych w Polsce


  Wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo społeczne oraz regionalne

  Autorzy książki opisali najważniejsze fakty z rozwoju regionalnych portów lotniczych, traktując wzrost jako jeden z elementów dojrzewania systemu lotnictwa cywilnego w Polsce.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Turczyński

  Europa w stosunkach międzynarodowych. Rys historyczny


  Opracowanie jest próbą zwięzłego opisu i analizy układu sił pomiędzy Starym Kontynentem a kręgami kulturowymi, z którymi się kontaktował w kolejnych epokach. Narracja zaczyna się od czasów najdawniejszych, gdy poza wybrzeżem Morza Śródziemnego Europa była niemal nieznana ówczesnym podróżnikom.

  Cena: 58.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Dojwa-Turczyńska

  Funkcjonariuszki Służby Więziennej. Wybrane aspekty socjologiczne


  Autorka, korzystając z dorobku zarówno socjologii, jak i nauk o bezpieczeństwie, przygląda się obecności kobiet w kadrach mundurowych Służby Więziennej, najmniej zmaskulinizowanej formacji bezpieczeństwa w Polsce.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Pawiński

  Semantyka Internetu Społeczne konstruowanie sieci komputerowej


  Praca jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie: czym jest Internet? Główną jej częścią jest rekonstrukcja semantyki Internetu w sferze naukowej i potocznej oparta na postulatach metodologii (konstruktywistycznej) teorii ugruntowanej. 

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Golonka-Legut

  Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego


  Książka jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym, podsumowuje zrealizowane przez autorkę badania biograficzne, w których w centrum uwagi znalazły się tzw. biografie kompletne, czyli obejmujące całe życie zaproszonych do badań seniorów.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Majbroda

  W relacjach, sieciach, splotach asamblaży


  Wyobraźnia antropologii społeczno-kulturowej wobec aktualnego

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Katarzyna Majbroda

  W relacjach, sieciach, splotach asamblaży


  Wyobraźnia antropologii społeczno-kulturowej wobec aktualnego

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Marta Zuzanna Osuchowska

  Rozwój pozycji prawnej Kościoła katolickiego w Argentynie


  Książka jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w literaturze europejskiej monograficznym opracowaniem zagadnienia statusu prawnego Kościoła katolickiego w Argentynie.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksandra Kruk, Helena Wyligała (redakcja)

  Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej


  Dotychczas wybory do Bundestagu stanowiły potwierdzenie kultury politycznej Niemiec i odgrywały w życiu politycznym tego państwa doniosłe znaczenie, wynikające z tradycji debaty publicznej oraz instytucjonalizacji procesów społecznych.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Tomasz Dolata (redakcja)

  Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym


  W książce zamieszczono piętnaście tekstów poświęconych regulacjom prawnym dotyczącym małżeństwa w rozwoju historycznym – od czasów starożytności po współczesność.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Michał Głowala

  Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego


  Czym są własności dyspozycyjne i możności rzeczy, takie jak palność, rozpuszczalność, zdolność rozpuszczania pewnych substancji bądź ładunek elektryczny? Jaki jest status tych własności wtedy, gdy nie realizuje się to, do czego są one dyspozycjami i zdolnościami?

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Martyna Pryszmont-Ciesielska (redakcja)

  Macierzyństwo unplugged w badaniach inspirowanych sztuką. W kierunku refleksyjnej praktyki badawczej


  Książka skupia się na macierzyństwie kobiet szczególnych, uwikłanych w różne skomplikowane sytuacje życiowe i wykorzenionych – pozbawionych wsparcia społecznego, socjalnego, psychicznego i edukacyjnego.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Karpiński

  Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren


  Książka Jacka Karpińskiego porusza problem struktury fraz nominalnych w języku niderlandzkim i polskim. Autor dokonuje analizy konfrontatywnej 1200 niderlandzkich i 1200 polskich nominalnych grup wyrazowych występujących w różnorodnych formularzach i poszukuje możliwości zastosowania jej wyników w dydaktyce języka niderlandzkiego i polskiego jako obcego.

  Cena: 30.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Wiązek (redakcja)

  Honor, cześć, godność. Aspekty historyczno-prawne


  Niemal od początku ludzkości, wraz z tworzeniem pierwszych form życia zbiorowego, cześć, godność i honor stanowiły jedne z najważniejszych wartości w życiu społecznym, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym. Od wieków w różnych systemach prawnych funkcjonowały czyny zabronione, z których popełnieniem wiązano odpowiedzialność prawną, a które najczęściej określano jako obrazę, zniewagę, potwarz, zniesławienie czy oszczerstwo.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Jędrzejowska

  Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej


  Książka prezentuje wyniki badań na problemem wspomagania rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolu.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska (redakcja)

  Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku, t. 7


  Kultura w edukacji

  Dostrzegając doniosłą rolę kultury w życiu człowieka, autorzy publikacji naukowym dyskursem objęli różnorodne aspekty kultury i jej powiązania z edukacją, z uwzględnieniem zarówno teorii, jak i praktyki pedagogicznej.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksandra Szymańska (redakcja)

  Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym


  Autorzy tekstów zebranych w książce przedstawiają udokumentowane obrazy rozwoju regulacji prawnych gospodarki od starożytności klasycznej aż do okresu po II wojnie światowej.

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz (redakcja)

  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2011


  Książka ma charakter naukowo-metodyczny. Jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Bartosz Jastrzębski

  Dies irae. Szkice nienowoczesne


  Szkice składające się na książkę stanowią (zgodnie z podtytułem) próbę spojrzenia na współczesne problemy, takie jak zanik pewnych cnót (rycerskości, honoru, męstwa), wzmagające się zjawisko samotności, pandemia czy atrofia przeżywania Boga – z perspektywy nienowoczesnej właśnie.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewa Komisaruk

  Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet


  (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska)

  Blokada Leningradu jest bodaj jednym z najważniejszych wydarzeń, które stanowią źródło nieprzepracowanej traumy w historii Związku Radzieckiego. […] Ostatnie lata przyniosły wiele świadectw autentycznych i liczne opracowania uczciwie dokumentujące tamte wydarzenia.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Józef Krawczyk, Ilona Żeber-Dzikowska, Jakub Maciej Łubocki (redakcja)

  O ciekawości poznawczej w edukacji przyrodniczej / EBOOK


  Przedstawiona [w książce] problematyka jest odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoi współczesna dydaktyka przedmiotów przyrodniczych.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Justyna Radłowska, Edward Białek (redakcja)

  Dzieje polsko-austriackiego transferu kulturowego


  Animatorzy życia artystycznego - tłumacze - instytucje kultury

  Zebrane w tomie rozprawy przynoszą wyniki badań literaturoznawców, historyków, socjologów i historyków sztuki nad historią polsko-austriackich powinowactw kulturalnych w przeszłości i czasach nam współczesnych.

  Cena: 70.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Irena Wolska-Zogata

  Obrazy początków pandemii w Polsce. Analiza jakościowa cybermemów


  Rozważania podjęte w niniejszej książce skupiają się wokół recepcji wydarzeń, sytuacji związanych z pandemią wywołaną wirusem SARS-COV-19 , jej codzienności na przykładzie polskiego społeczeństwa.

  Cena: 66.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Klaus Bachmann

  Problem z Guliwerem. Dlaczego Niemcy stają się coraz większe, a Europa coraz mniejsza


  Każdy w Polsce ma coś innego na myśli, kiedy myśli „Niemcy” – jedni widzą groźne nieprzyjazne państwo, które wobec Polski próbuje realizować cele Rzeszy Bismarcka pokojowymi sposobami, inni widzą w Niemczech ostatnią deskę ratunku dla liberalnej demokracji.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Klaus Bachmann

  Problem z Guliwerem. Dlaczego Niemcy stają się coraz większe, a Europa coraz mniejsza / EBOOK


  Każdy w Polsce ma coś innego na myśli, kiedy myśli „Niemcy” – jedni widzą groźne nieprzyjazne państwo, które wobec Polski próbuje realizować cele Rzeszy Bismarcka pokojowymi sposobami, inni widzą w Niemczech ostatnią deskę ratunku dla liberalnej demokracji.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Hanna Buchner

  Burgos 1975/76 – Inowrocław 1989/90


  Życie codzienne w miastach prowincjonalnych po upadku dyktatur

  Przedmiotem analizy są zmiany, jakie zaszły w życiu ludzi w Polsce i Hiszpanii dzięki przejściu do demokracji. Jest to także próba porównania tych dwóch sytuacji.

  Cena: 10.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Łakota-Micker

  Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem / EBOOK


  W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie nierozpowszechniane w Polsce, zarówno ogólne informacje o Czarnogórze, jej historii, ustroju, jak i bardziej szczegółowe odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau/Wrocław. Einleitung, Edition und Glossar
  Ilpo Tapani Piirainen, Ingmar ten Venne

  Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau/Wrocław. Einleitung, Edition und Glossar


  Tom przynosi komentowane i naukowo opracowane wydanie rękopisu Zwierciadła Saskiego z roku 1390. Oryginał księgi praw przechowywany jest w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu. Edycja Zwierciadła poprzedzona jest obszernym wstępem przybliżającym najważniejsze rękopiśmienne świadectwa kultury prawnej w archiwach Śląska. Korzystanie z tekstu ułatwiają glosar i indeks rzeczowy.

  Cena: 15.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hubert Orłowski

  Die Lesbarkeit von Stereotypen


  Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik

  Książka wybitnego historyka literatury i badacza roli stereotypów w niemieckim dyskursie o Polsce, profesora Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor analizuje poszczególne fazy procesu tworzenia się stereotypowych obrazów Polaka i Polski, wykorzystując przy tym uogólnienia semantyki historycznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Klaus Bachmann

  Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy


  Studium socjologiczne znanego niemieckiego publicysty i politologa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor przybliża poszczególne fazy przemian świadomościowych społeczeństwa zachodnioniemieckiego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz (redakcja)

  Kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim


  Księga Jubileuszowa Centrum Edukacji Nauczycielskiej 2000–2020

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Magdalena Tabernacka (redakcja)

  Antropologia mediacji


  Interdyscyplinarne opracowanie dotyczące mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Zawiera analizy naukowe i wyniki badań empirycznych rzucające nowe światło na kulturowe i komunikacyjne aspekty prowadzenia mediacji w praktyce działań organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska (redakcja)

  Dziecko w sytuacjach uczenia się. Stan i perspektywy badań


  Problematyka uczenia się dziecka poruszana w niniejszym tomie jest kontynuacją rozważań zawartych w książce "Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”.

  Cena: 34.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Malinowska (redakcja)

  Edukacja dziecka w dolnośląskiej praktyce wokół triady: kapitał społeczny – edukacja – człowiek


  Child education in the practice of Lower Silesia about the triad: social capital – education – human

  Publikacja odnosi się do kapitału społecznego, który jest zasobem warunkującym rozwój przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Niekra

  Germanistikstudium in Polen und Studienfach DaF in Deutschland am Beispiel der Universitäten Zielona Góra und Bielefeld


  W książce porównane zostały dwa kierunki studiów, tj. germanistyka w Polsce oraz  „niemiecki jako język obcy” w Niemczech w wymiarze programowym.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Biedroń, Jolanta Kędzior, Beata Krawiec, Anna Mitręga (redakcja)

  Imaginarium interakcji społecznych


  Tytuł książki został zapożyczony od Charlesa Taylora, który traktuje imaginara jako wyobrażenia oraz działania zwykłych ludzi dotyczące ich społecznego otoczenia. Monografia prezentuje szerokie, interdyscyplinarne spectrum imaginariów odnoszących się do więzi społecznych, jakie występują w płynnej, zwielokrotnionej rzeczywistości.

  Cena: 35.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Falkiewicz

  Jeden i liczba mnoga


  O materializmie historycznym i metafizyce unitarnej Leszka Nowaka

  Falkiewicz ujmuje nie-Marksowski materializm historyczny Nowaka w czasie jego największej intensywności, metafizykę unitarną zaś wyprzedza i kształtuje podług własnych przeczuć.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Szymaniec

  Koncepcje wolności religijnej


  Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej

  Wolność religijna jest zagadnieniem, które ciągle wywołuje spory w dyskursie prawnym i politycznym Zachodu, zwłaszcza dziś, w obliczu takich zjawisk, jak wielkie migracje, polityzacja religii, fundamentalizm religijny czy zagrożenia związane z terroryzmem motywowanym religijnie. Książka ukazuje genezę wolności religijnej, najważniejsze jej przeobrażenia w wiekach XVII–XIX, jak również znaczenie wolności religijnej dla kształtowania się zachodniej koncepcji wolności.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Roman Tuziak

  Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej


  Logika parakonsystentna, czyli logika pozwalająca efektywnie wnioskować ze sprzecznych zbiorów przesłanek, jest dzisiaj mocno rozwiniętą gałęzią nauki. Przy wyraźnej nadprodukcji prac wybitnie technicznych na jej temat brakuje spojrzenia z dystansu, ujęcia będącego twórczą syntezą. Książka Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej jest próbą takiej syntezy: z jednej strony powraca do źródeł zagadnienia, z drugiej – poszukuje odpowiedzi na pytanie o kierunki dalszych badań.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Moses Mendelssohn

  Do przyjaciół Lessinga


  wraz z „Przedmową” Johanna Jacoba Engela oraz „Aneksem” zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna

  Przekład i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

  Pierwszy raz rozprawa Mendelssohna ukazała się w języku polskim w krakowskim wydawnictwie „Aureus” w 2006 roku. Tamten przekład publikujemy teraz ponownie, dołączając go do powstającej polskiej edycji Pism wybranych Mendelssohna.

  Cena: 26.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Jacek Gulanowski (redakcja)

  Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa


  W czasach wielkich zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych przeobrażeniu ulegają również role rodzicielskie, co w konsekwencji wpływa na nową jakość wychowania i opieki nad dzieckiem. Rewolucyjność tych przemian jest ogromna, choć w istocie nie w pełni doceniana.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stefania Walasek

  Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku


  The care and education of preschool children in periodicals at the turn of the 19th and 20th century

  Książka (...) jest wynikiem niezwykle żmudnych i czasochłonnych poszukiwań źródłowych.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Maciej Wronecki

  Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Ameryki Łacińskiej w czasie dyktatury generała Francisco Franco 1939-1975


  Hiszpania począwszy od wyprawy Krzysztofa Kolumba w 1492 roku zdołała zbudować rozległe imperium w Ameryce. Do momentu wojen o niepodległość prowadzonych przez latynoamerykańskich wyzwolicieli na początku XIX wieku miała ona niekwestionowany wpływ na językowy, religijny i kulturowy krajobraz tamtejszych społeczeństw.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Mariusz Turowski

  Hobbes Studies Revisited. The Strauss-Macpherson Debate / EBOOK


  (The) book highlighting importance of the Strauss-Macpherson’s approach to Hobbes Studies (…) is a very successful attempt.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Jerzy Kochanowicz

  Kształcenie młodzieży w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów


  Ta rzeczowa i pobudzająca do refleksji nad oświatą i nauką w okresie staropolskim monografia znacznie wzbogaca wiedzę o szkolnictwie jezuickim i dziejach szkół jezuickich w Rzeczypospolitej.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Kuligowski

  Podróż do wnętrza Ziemi. Eseje gnostyckie i cyfrowe


  "Okazało się, że świat nie ma żadnej semantyki. Nie można w nim czytać jak w otwartej księdze. Nie jest alegorią, gdyż wskazuje ostatecznie jedynie sam na siebie. Morze ucichło, gwiazdy przygasły. Nowocześni gnostycy, zamiast uciekać poza świat, przemienili ów świat w cel swojej przyszłej ucieczki".

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Academic Teacher Facing the Educational Challenges of the 21st Century


  Jakie wyzwania edukacyjne stoją przed nauczycielem akademickim w XXI wieku? Tym tematem zajęli się polscy i czescy naukowcy, których artykuły zamieszczono w prezentowanym tomie.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Michał Garcarz

  African American Hip Hop Slang. A Sociolinguistic Study of Street Speech


  Socjolingwistyczne studium slangu hip-hopowego używanego i kojarzonego z Afroamerykanami zamieszkującymi getta dużych amerykańskich metropolii. Autor szczegółowo omawia społeczne uwarunkowania powstania afroamerykańskiej odmiany angielszczyzny w USA, a także jej główne cechy językowe (fonologiczne oraz gramatyczne), co pozwala czytelnikowi zrozumieć naturę odrębności i wyjątkowości tej odmiany angielszczyzny.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak (redakcja)

  Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym


  Praca dostarcza świeżego spojrzenia metodycznego na praktykę socjalizacyjną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną realizowaną w specyficznej przestrzeni opieki i wsparcia dzieci i młodzieży – w momencie dynamicznych zmian zachodzących w polskim systemie wspomagania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i już je przejawiających.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Moses Mendelssohn

  Rozprawa konkursowa Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku


  O oczywistości w naukach metafizycznych

  Przekład, wprowadzenie i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

  Wznowienie wydanego w 1999 roku przekładu dzieła Mosesa Mendelssohna. Tekst został przejrzany, poprawiony i uzupełniony obszernym wprowadzeniem.

  Cena: 26.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bartłomiej Krzysztan, Wojciech Ufel, Mateusz Zieliński (redakcja)

  Polityka/polityczność. Granice dyskursu


  Monografia jest zbiorem tekstów, których wspólnym mianownikiem jest niezgoda na narzucone sztywne i ograniczające ramy dyskursu o polityce i polityczności, zarówno w obrębie analizy akademickiej, jak i w codziennej praktyce.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz (redakcja)

  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2013


  Na książkę składają się m.in. teksty, które mogą być pomocne w konstruowaniu modelu nauczania-uczenia się fizyki opartego na neurodydaktyce, jak również artykuły poświęcone szczegółowym problemom badawczym dydaktyków fizyki. Wiele miejsca poświęcono też fizyce jako przedmiotowi, do którego trzeba uczniów zachęcić, którego smak trzeba odkryć.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Leszek Ryk

  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2015


  Książka ma charakter naukowo-metodyczny, jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Krystyna Dziubacka

  Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi


  Autorka pracy starała się pokazać i socjologicznie zinterpretować przebieg procesów industrializacji w powojennej Polsce, ich polityczne tło i konsekwencje dla funkcjonowania obszarów wiejskich zarówno w okresie PRL, jak i po transformacji w 1989 roku.

  Cena: 29.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stefania Walasek, Kamila Gandecka (redakcja)

  Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku


  W roku 2014 minęła setna rocznica śmierci Jana Władysława Dawida, polskiego pedagoga i psychologa, wybitnej postaci życia kulturalno-oświatowego Królestwa Polskiego i Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Pamięć o nim była żywa w II Rzeczpospolitej, dowodzą tego liczne przedruki i wznowienia jego prac.

  Cena: 32.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak (redakcja)

  Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej


  Wśród głównych problemów badawczych tej monografii znalazły się trzy zasadnicze.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna

  Spory wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795–1918. Część pierwsza


  Polemiki wokół dawnych polskich przekładów Kantowskich Prolegomenów do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka

  Niniejsza publikacja otwiera serię czterech rozpraw historyczno-filozoficznych poświęconych polemikom wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795–1918.

  Cena: 26.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne


  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury.

  Cena: 29.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksander Wiater

  Stimuler la parole à travers la peinture.


  Jednym z elementów kształcenia obcojęzycznego jest rozwijanie wypowiedzi ustnej, która powinna charakteryzować się autentycznością i spontanicznością, wyrażając jednocześnie tożsamość osoby wypowiadającej się.

  Cena: 25.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Węglińska, Bogusław Węgliński

  Szkocja po dewolucji – państwo, bezpieczeństwo, media


  Dla współczesnej Szkocji dewolucja jest najważniejszym procesem w kontekście politycznym, społecznym, kulturalnym czy tożsamościowym. Ważnym i widocznym następstwem tego procesu jest powstanie odrębnego systemu politycznego Szkocji.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Kwiatkowski

  Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego


  Książka jest rodzajem przewodnika po wybranych zagadnieniach niedostosowania, zasobów resiliencji, profilaktyki, promowania zdrowia i pozytywnego rozwoju. W myśleniu o profilaktyce niedostosowania czy o resocjalizacji przyjmuje się, że źródła problemów w zachowaniu tkwią w relacjach społecznych, które wpływają na procesy uczenia się i rozwoju.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksandra Kruk, Helena Wyligała (redakcja)

  Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej


  Dotychczas wybory do Bundestagu stanowiły potwierdzenie kultury politycznej Niemiec i odgrywały w życiu politycznym tego państwa doniosłe znaczenie, wynikające z tradycji debaty publicznej oraz instytucjonalizacji procesów społecznych.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bogusław Węgliński

  Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa


  Książka poświecona została zagrożeniu terroryzmem we współczesnym świecie w kontekście systemu bezpieczeństwa państwa demokratycznego. Kwestia adaptacji systemów bezpieczeństwa współczesnych państw do nieustannie zmieniających metody działania i funkcjonowania nowoczesnych organizacji terrorystycznych to podstawowe wyzwanie stojące przed rządzącymi.

  Cena: 34.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mariola Jaworska

  Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych


  Zastosowanie Europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli

  Zasadniczym problemem badawczym pracy jest stosowanie narzędzi dydaktycznych (Europejskie portfolio językowe) umożliwiających studentom rozwijanie ich umiejętności autoewaluacji. Rozważania na ten temat prowadzone są poprzez analizę dotychczasowych ustaleń w tym względzie (propozycje teoretyczne) oraz poprzez część badawczą.

  Cena: 15.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Sakson

  Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami


  Relacje z naszym zachodnim sąsiadem charakteryzują się okresami pokojowej koegzystencji, ale także obfitują w dramatyczne zwroty. Szczególnym cieniem na nie kładzie się okres II wojny światowej. Prezentowana książka składa się z dziesięciu tekstów poświęconych problematyce współczesnego społeczeństwa niemieckiego oraz stosunkom pomiędzy Polakami i Niemcami, publikowanych w pracach zbiorowych lub czasopismach naukowych w okresie ostatnich lat.

  Cena: 20.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Helmut Hofbauer

  Bezugspunkt Gesellschaft. Über die Geselligkeit und Ungeselligkeit der Menschen


  Rozprawa filozoficzna poświęcona problematyce postrzegania jednostki poprzez jej obecność w społeczeństwie. Autor analizuje postawy jednostki odbierane przez innych uczestników danej zbiorowości jako przejawy towarzyskości bądź jej braku.

  Cena: 15.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Malec

  Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem


  Autorka uwagę badawczą skupia na osobach dorosłych, które nabyły niepełnosprawność stosunkowo późno. Przedstawia doświadczenie niepełnosprawności jako możliwość zdobywania wiedzy o sobie, swoim ciele, relacjach z innymi ludźmi i świecie.

  Cena: 19.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Dębska (redakcja)

  Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne


  Celem książki jest odniesienie się do różnych, niekiedy bardzo odległych problemów współczesnego człowieka, zrozumienie go, spojrzenie nań z różnych punktów widzenia: psychologicznego, pedagogicznego, medycznego, społecznego i kulturowego.

  Cena: 22.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kamila Kamińska (redakcja)

  Conflict. Intercultural Learning. Change


  Książka interesująca i inspirująca, skłania czytelnika do dialogu z autorami. Poświęcona konfliktowi, który pedagodzy chcą postrzegać jako możliwość do uczenia się.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Beata Cytowska, Krystyna Dziubacka (redakcja)

  Człowiek na pograniczach


  Interdyscyplinarne aspekty społeczno-kulturowego funkcjonowania

  Publikacja stanowiąca ważny głos w rozważaniach na temat roli granicy i pogranicza w życiu człowieka znajdującego się często w skrajnym położeniu, w zróżnicowanych życiowych sytuacjach.

  Cena: 25.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jarosław Klebaniuk (redakcja)

  Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych


  Na monografię składają się artykuły przedstawicieli różnych nauk: psychologów, ekonomistów, pedago­gów i socjologów.

  Cena: 29.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933


  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej. Do takich intelektualnych drogowskazów należy prezentowana książka Stanisława Stommy. Teksty te w minionej epoce dzieliły wspólny los – zostały przemilczane bądź skazane na niebyt w oficjalnej przestrzeni publicznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Elżbieta Chromiec

  Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka stanowi pionierską próbę oglądu aktywności polskich organizacji non profit działających na rzecz dialogu międzykulturowego, a zarazem teoretyczną konceptualizację tej działalności.

  Cena: 19.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Jędrzejowska

  Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka prezentuje wyniki badań na problemem wspomagania rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolu.

  Cena: 20.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Roman Tuziak

  Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Logika parakonsystentna, czyli logika pozwalająca efektywnie wnioskować ze sprzecznych zbiorów przesłanek, jest dzisiaj mocno rozwiniętą gałęzią nauki. Przy wyraźnej nadprodukcji prac wybitnie technicznych na jej temat brakuje spojrzenia z dystansu, ujęcia będącego twórczą syntezą. Książka Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej jest próbą takiej syntezy: z jednej strony powraca do źródeł zagadnienia, z drugiej – poszukuje odpowiedzi na pytanie o kierunki dalszych badań.

  Cena: 28.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Adam Sobota (redakcja)

  Estetyka i racjonalność fotografii / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zamieszczone w książce teksty są efektem sympozjum zorganizowanego przez Instytut Filozofii oraz Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 8-9 września 2001 r. Łączy je przekonanie, że wszechstronnej obecności fotografii w kulturze powinno towarzyszyć stałe pogłębianie refleksji nad tymi zjawiskami.

  Cena: 15.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Jabłońska (redakcja)

  Estetyka, sztuka, media. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zamierzeniem tej książki jest współuczestniczenie szerokiego audytorium w namyśle nad tym, co zrobić, by edukacja mogła stanowić obszar mediacji pomiędzy przeestetyzowaną rzeczywistością wypełnioną wielością i różnorodnością tekstów kultury a jej odbiorcami. Ważne było też poszukiwanie kategorii pojawiających się w świecie estetyki, w świecie sztuki i w świecie mediów oraz uwypuklenie ważnych edukacyjnych aspektów na styku tej triady. Refleksja podjęta w tej książce może być inspiracją nie tylko dla pedagogów.

  Cena: 10.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (redakcja)

  Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Próba ukazania podstawowych problemów formowania się i praktyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie dynamicznych przemian społecznych kilkanaście lat po formalnym przejściu do ustroju demokratycznego.

  Cena: 25.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak (redakcja)

  Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Praca dostarcza świeżego spojrzenia metodycznego na praktykę socjalizacyjną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną realizowaną w specyficznej przestrzeni opieki i wsparcia dzieci i młodzieży – w momencie dynamicznych zmian zachodzących w polskim systemie wspomagania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i już je przejawiających.

  Cena: 25.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Kwiatkowski

  Pracownicy w rozwojowych ścieżkach zdrowia. O wypaleniu z perspektywy koncepcji resilience / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 42.00 PLN

  58.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz (redakcja)

  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2017 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Kolejny tom adresowanej do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli serii. W książce m.in. teksty Kazimierza Orzechowskiego Człowiek w środowisku elektromagnetycznym, Arkadiusza Błauta Fale grawitacyjne i ich detekcja, Piotra Skurskiego i Michała Karbowiaka Fizyka w przedszkolu?, Piotra Skurskiego, Jadwigi Skurskiej i Michała Karbowiaka Uczniowskie zadania doświadczalne w praktyce nauczania i uczenia się fizyki.

  Cena: 28.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak (redakcja)

  Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wśród głównych problemów badawczych tej monografii znalazły się trzy zasadnicze.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury.

  Cena: 15.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Kwiatkowski

  Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest rodzajem przewodnika po wybranych zagadnieniach niedostosowania, zasobów resiliencji, profilaktyki, promowania zdrowia i pozytywnego rozwoju. W myśleniu o profilaktyce niedostosowania czy o resocjalizacji przyjmuje się, że źródła problemów w zachowaniu tkwią w relacjach społecznych, które wpływają na procesy uczenia się i rozwoju.

  Cena: 30.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bogusław Węgliński

  Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka poświecona została zagrożeniu terroryzmem we współczesnym świecie w kontekście systemu bezpieczeństwa państwa demokratycznego. Kwestia adaptacji systemów bezpieczeństwa współczesnych państw do nieustannie zmieniających metody działania i funkcjonowania nowoczesnych organizacji terrorystycznych to podstawowe wyzwanie stojące przed rządzącymi.

  Cena: 19.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka, Wiesław Bokajło (redakcja)

  Closer to citizens. Wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Redaktorzy prezentowanej pracy – jak pisze prof. Andrzej Jabłoński – chyba po raz pierwszy w polskiej literaturze stawiają tezę, że logika integracji gospodarczej Unii Europejskiej, efektywne wykorzystanie funduszy spójności i strukturalnych wymagają współdziałania władz UR, władz państwowych, regionalnych i lokalnych z organizacjami pozarządowymi, co nie jest możliwe bez odwołania się do podmiotu społeczeństwa obywatelskiego – aktywnego obywatela.

  Cena: 20.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Lutostańska, Anna Rzym (redakcja)

  Cross-Border Interactions. Polish-German Stereotype: Media Image and Change / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest plonem konferencji Interactions with the Others, która odbyła się 25-26 marca 2010 r. we Wrocławiu.

  Cena: 15.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej.

  Cena: 18.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wita Szulc (redakcja)

  Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich


  Książka powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych arteterapią, zarówno organizatorach studiów, jak i studentach, i kandydatach na inne formy zdobywania kwalifikacji arteterapeuty.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Ryszard Różanowski (redakcja)

  Czy /Jak sztuka przeżyła swoją śmierć?


  Prezentowany tom zrodził się z dyskusji nad sytuacją sztuki współczesnej i towarzyszącej jej refleksji teoretycznej zainicjowanych i prowadzonych w latach 2008-2010 w Międzywydziałowym Kole Naukowym Estetyków działającym na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Agnieszka Łada

  Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej


  Niniejsza książka porusza temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w kontekście relacji polsko-niemieckich.

  Cena: 10.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Kokot, Andrzej Ładyżyński (redakcja)

  Dom. Perspektywy i znaczenia


  Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego płaszczyznach.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Kokot, Andrzej Ładyżyński (redakcja)

  Dom. Perspektywy i znaczenia / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego płaszczyznach.

  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krystyna Ferenz, Krzysztof Zajdel

  Dorastanie w małych miastach


  Na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów gimnazjów na terenie Dolnego Śląska, dotyczących rodziny, życia kulturalnego, szkoły, sytuacji materialnej i planów życiowych autorzy książki opisali dorastanie młodzieży w mniejszych miastach, jej aspiracje i uwarunkowania, które kształtują drogi edukacyjne młodych ludzi, szanse i ograniczenia, wskazali tendencje zmian społecznych i kulturowych.

  Cena: 13.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Arkadiusz Urbanek

  Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw


  Myśl, że wśród morderców są osoby niewywodzące się ze środowisk kryminogennych, które dokonały zabójstwa w sytuacji bezsilności, w akcie desperacji czy z rozpaczy, znalazła się u podstaw zamierzeń badawczych autora.

  Cena: 19.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Biedroń, Anna Mitręga

  Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych


  Monografia jest rezultatem kilkuletnich studiów i badań, dla których pierwotnym impulsem było wiele nieformalnych dyskusji koncentrujących się na kondycji współczesnej rodziny, która znajduje się obecnie w szczególnej sytuacji.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Zwanzig Jahre danach / Dwadzieścia lat później


  Gespräche über den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag / Rozmowy o polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Małgorzata Burnecka, Rafał Próchniak (redakcja)

  Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I


  Publikacja ma na celu zasygnalizowanie i analizę z perspektywy szeroko pojętych nauk społecznych i prawnych problemów związanych z tworzeniem, rozpowszechnianiem i ochroną wiedzy, nowymi formami jej wykorzystywania oraz podejmowania współpracy we współczesnych warunkach społecznych.

  Cena: 8.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mirosława Furmanowska

  Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej


  Studium badawcze z pogranicza pedagogiki i socjologii.
  Na podstawie bogatych materiałów źródłowych autorka ukazała najważniejsze obszary życia społecznego polskiej rodziny w okresie międzywojennym. To stało się tłem do przedstawienia i omówienia wszystkich ważniejszych inicjatyw ustawodawczych podejmowanych przez Sejm i najwyższe władze państwowe, które miały sprzyjać normalizacji życia i prawidłowemu rozwojowi rodziny.

  Cena: 15.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska (redakcja)

  Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne


  Redaktorzy książki założyli trzy rzeczy: po pierwsze, uczenie się jest procesem o wielowymiarowej strukturze (ma wymiar kognitywny, emocjonalny i społeczny).

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn

  Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku, t. 3


  Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej

  W trzecim tomie polsko-ukraińskich zeszytów naukowych zamieszczono teksty oscylujące wokół problematyki dziecka i dzieciństwa.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Krzysztof Huszcza (redakcja)

  Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich


  Tom rozpraw o problemach czytelnictwa oraz dydaktyki literatury i języków obcych. Zawiera szereg przykładów dydaktyzacji tekstów literackich dla różnych grup odbiorców.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Daria Murlikiewicz

  Filozofia Słowa-Logosu w poezji Tadeusza Różewicza


  Tadeusza Różewicza postrzega się jako twórcę, o którym powiedziano już wszystko lub prawie wszystko. Autorka przekonana o tym, że poeta ten nie ufa czytelnikom-wyznawcom, postanowiła podążyć własną ścieżką. Książka ta jest próbą – być może ryzykowną – przeczytania poezji Różewicza nieco inaczej.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka (tekst), Tomasz Jakub Sysło (rysunki)

  Globalizacja. Traktat o rzeczach codziennych


  Czym jest makdonaldyzacja życia, a czym różnorodność i homogenizacja kultur? Co to znaczy:"świat jako globalna wioska"? I jak internet zmienił życie każdego mieszkańca globu?

  Cena: 13.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grażyna Lewicka

  Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się


  Rozprawa znanej specjalistki w zakresie badania i rozwiązywania problemów związanych z akwizycją języka drugiego.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grażyna Lewicka

  Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Rozprawa znanej specjalistki w zakresie badania i rozwiązywania problemów związanych z akwizycją języka drugiego.

  Cena: 15.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dieter Bingen, Kazimierz Wóycicki, Krzysztof Ruchniewicz (redakcja)

  Grupa Kopernika. Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000-2012)


  Grupa Kopernika to gremium dyskusyjne będące wspólnym projektem Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie i Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, które dyskutuje nad aktualnym stanem i różnymi wariantami rozwoju relacji polsko-niemieckich, przede wszystkim na skrzyżowaniu kultury, społeczeństwa i polityki.

  Cena: 15.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Monika Witt, Wojciech Kunicki

  Bildung Facetten der wissenschlaftlichten Kommunikation


  Bildung. Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation - Edukacja. Aspekty komunikacji naukowej to tom pokonferencyjny w języku niemieckim. Zawiera referaty wygłoszone w czasie międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Nysie, a w której brali udział naukowcy z Niemiec, Polski i Republiki Czeskiej.

  Cena: 32.00 PLN

  63.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Łakota-Micker

  Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem


  W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie nierozpowszechniane w Polsce, zarówno ogólne informacje o Czarnogórze, jej historii, ustroju, jak i bardziej szczegółowe odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.