Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Polityka Prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, z czym wiąże się konieczność podania Danych Osobowych, jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przyjęcia i obsługi Zamówienia. Niepodanie koniecznych Danych Osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Klient, którego dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

2. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Kościuszki 142 (50-439 Wrocław), NIP: 6911002900, REGON: 390228933.

 

3. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

 

4. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywanie przedmiotów umów sprzedaży zawieranych przez Administratora z Klientem. Dane Osobowe są potrzebne w momencie:

  • wysyłania maili, sms lub połączeń telefonicznych z informacjami o Zamówieniach

  • obsługi zamówienia, tj przyjęcia zamówienia, przekazania go do realizacji, obsługi i rozwiązania potencjalnych problemów, które mogą się przy nim pojawić, pakowania oraz jego wysyłki

  • rozwiązywania reklamacji, zwrotów i obsługi po-sprzedażowej

  • obsługi zgłoszeń lub pytań Klientów

  • obsługi księgowej i podatkowej lub prawnej

  • prowadzenia działań marketingowych

  • zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych w Sklepie

  • organizowania konkursów lub akcji promocyjnych

  • przeprowadzania bieżących prac administracyjnych oraz archiwizacyjnych systemów informatycznych Sklepu.

 

5. Dane Osobowe przetwarzane są również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

6. Odbiorcą Danych Osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskana, a których udział wynika z natury sprzedaży w Sklepie Internetowym i obowiązków ciążących z mocy samego prawa na Administratorze, tj. w szczególności: usługodawcy usług przewozowych, spedycyjnych, pośrednictwa finansowego, księgowych, informatycznych, programistycznych, hostingowych; pracownicy lub usługodawcy Administratora; banki go obsługujące; organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej; inni uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Administrator a podanie danych osobowych Klienta jest niezbędne, tj. np. załatwiający reklamacje Klienta.

 

7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

8. Administrator przetwarza Dane Osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

9. Dane Osobowe są przetwarzane do czasu wywiązania się Administratora z Umowy Sprzedaży, tj. dostarczenia Towarów do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z nawiązanego stosunku umownego. Po tym czasie dane są przechowywane w formie zarchiwizowanej przez okres 5 lat.

 

10. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d. przenoszenia danych,

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11. Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych Osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

a. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

b. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,

c. dokładne i aktualne,

d. nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,

e. bezpiecznie przechowywane,

f. nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.

 

12. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

13. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego atut.ig.pl.

 

14. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail wydawnictwo@atutoficyna.pl lub korespondencyjnie na adres: Oficyna Wydawnicza ATUT, ul. Kościuszki 142, 50-439 Wrocław.

 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.